Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - ThS Hoàng Ngọc Vĩnh

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu học tập, nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và ôn thi hết học phần và thi tốt nghiệp môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" của sinh viên không chuyên ngành lý luận Mác-Lênin và sinh viên ngành Giáo dục Chính trị của Trung tâm Đào tạo Đại học Từ xa thuộc Đại học Huế. Cuốn giáo trình được biên soạn dựa vào cuốn “ Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh” của NXB Chính trị Quốc gia.