Giới thiệu UML

Unified Modeling Language
Hệ thống các ký hiệu, hình vẽ có ý nhĩa
UML không phải là một ngôn ngữ lập trình
Phải được sử dụng kết hợp với một tiến trình phương pháp luận.
UML là một ngôn ngữ dùng để đặc tả, trực quan hoá, và tư liệu hoá phần mềm hướng đối tượng