Hệ điều hành

– Chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng, có chức năng điều khiển phần cứng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng.
Mục tiêu
– Giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống.
– Quản lý và cấp phát tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả.