Hệ điều hành - Chương 10: Hệ Thống File(B)

Partition control block:
– lưu số lượng block trong partition, kích thước block, số lượng free block hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,…
– lưu số lượng free FCB hiện thời và các con trỏ chỉ đến chúng,…
– Ví dụ, UNIX File System: “superblock”
File control block (FCB): mỗi file được quản lý thông qua FCB của nó
– lưu các thông tin về file , kể cả các con trỏ chỉ đến các data block của nó
– Ví dụ, UNIX File System: “i-node”