Hệ điều hành - Chương 1a: Hệ thống máy tính

Phân loại: ngắt quãng do
– Program: tràn số học, chia cho 0, truy cập bộ nhớ bất hợp pháp
– Timer: cho phép CPU thực thi một tác vụ nào đó theo định kỳ
– I/O: kết thúc tác vụ I/O, xảy ra lỗi trong I/O
– Hardware failure: Hư hỏng nguồn, lỗi memory parity,…
– Trap (software interrupt): yêu cầu dịch vụ hệ thống (gọi system call),…