Hệ điều hành - Chương 1b: Cấu trúc hệ điều hành

Quản lý quá trình (process management)
– Quá trình vs. chương trình
– Một quá trình cần các tài nguyên của hệ thống như CPU, bộ nhớ, file, thiết bị I/O,… để hoàn thành công việc.
– Các nhiệm vụ của thành phần
+ Tạo và hủy quá trình
+ Tạm ngưng/tiếp tục thực thi (suspend/resume) quá trình
+ Cung cấp các cơ chế
* đồng bộ hoạt động các quá trình (synchronization)
* giao tiếp giữa các quá trình (interprocess communication)
* khống chế deadlock