Hệ điều hành - Chương 2a: Quản lý quá trình

Hệ thống máy tính thực thi nhiều chương trình khác nhau
– Batch system: jobs
– Time-shared systems: user programs, tasks
– Job process

Quá trình (process)
– một chương trình đang thực thi

Một quá trình bao gồm
– Text section (program code), data section (chứa global variables)
– Hoạt động hiện thời: program counter (PC), process status word (PSW), stack pointer (SP), memory management registers