Hệ điều hành - Chương 2b: Thread

Khái niệm quá trình truyền thống: quá trình gồm
– Không gian địa chỉ (text section, data section)
– Một luồng thực thi duy nhất (single thread of execution)
program counter
các register
stack
– Các tài nguyên khác (các open file, các quá trình con,…)
Mở rộng khái niệm quá trình truyền thống bằng cách hiện thực nhiều luồng thực thi trong cùng một môi trường của quá trình.