Hệ điều hành - Chương 3: Đồng Bộ và Giải Quyết Tranh Chấp (Process Synchronization)

Khảo sát các process/thread thực thi đồng thời và chia sẻ dữ liệu (qua shared memory, file).
Nếu không có sự kiểm soát khi truy cập các dữ liệu chia sẻ thì chúng có thể trỡ nên không nhất quán (inconsistent).
Để duy trì sự nhất quán dữ liệu, hệ thống cần có cơ chế bảo đảm sự thực thi có trật tự của các process đồng thời.