Hệ điều hành - Chương 4: Deadlock

Hệ thống gồm các loại tài nguyên, kí hiệu R1, R2,…, Rm
– Tài nguyên: CPU cycle, không gian bộ nhớ, thiết bị I/O, file,…
Mỗi loại tài nguyên Ri có Wi thực thể (instance).

Process sử dụng tài nguyên theo thứ tự
– Yêu cầu (request): process phải chờ nếu yêu cầu không được đáp ứng ngay
– Sử dụng (use): process sử dụng tài nguyên
– Hoàn trả (release): process hoàn trả tài nguyên

Các tác vụ yêu cầu và hoàn trả được gọi qua system call. Ví dụ
– request/release device
– open/close file
– allocate/free memory
– wait/signal