Hệ điều hành - Chương 5: Định thời CPU

Định thời dài hạn (long-term scheduling): xác định process nào được chấp nhận vào hệ thống
Định thời trung hạn (medium-term scheduling): xác định process nào được đưa vào (swap in), đưa ra khỏi (swap out) bộ nhớ chính
Định thời ngắn hạn (short-term scheduling): xác định process nào được thực thi tiếp theo