Hệ điều hành - Chương 7: Paging Segmenting

Cơ chế phân trang cho phép không gian địa chỉ thực (physical address space) của một process có thể không liên tục nhau.
Bộ nhớ thực được chia thành các khối cố định và có kích thước bằng nhau gọi là frame.
– Thông thường kích thước của frame là lũy thừa của 2, từ khoảng 512 byte đến 16MB.
Bộ nhớ luận lý (logical memory) hay không gian địa chỉ luận lý là tập mọi địa chỉ luận lý mà một chương trình bất kỳ có thể sinh ra.