Hồ Chí Minh - tiểu sử

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là kết tinh trí
tuệ, bản lĩnh và khí phách Việt Nam được nâng
cao tầm vóc trong thời đại mới. Điếu văn của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước anh linh
Người đã đánh giá...