HƯỚNG DẪN HỌC TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta nhằm mục đích: Cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên. Bóc lột nhân công rẻ mạt, cho vay nặng lãi. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của chính quốc. Mâu thuẫn cơ bản chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào? Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai.