Hướng dẫn lập kế hoạch Kinh doanh - David H. Bangs. Jr

Cuốn sách "Hướng dẫn lập kế hoạch Kinh doanh" gồm phần giới thiệu khái quát về kế hoạch kinh doanh, phần công việc kinh doanh, phần dữ liệu về tài chính, phần đề xuất về tài chính, phần tài liệu hỗ trợ thêm và 4 phụ lục về những đặc điểm chính của kế hoạch kinh doanh luân phiên, kế hoạch kinh doanh mẫu và bảng kê.