Kế toán doanh nghiệp thương mại

• Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể:
– Trình bày hoạt động mua hàng và bán hàng tại doanh nghiệp thương mại. hiệ thươ i – Mô tả sơ đồ hạch toán tổng quát của doanh nghiệp thương mại – Tính toán giá trị hàng tồn kho tại doanh nghiệp – Đánh giá hàng tồn kho và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. – Giải thích điều kiện ghi nhận doanh thu và đánh giá nợ phải thu – Lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thương mại – Tính toán và phân tích một số tỷ số tài chính cơ bản của doanh nghiệp thương mại.

CHƯƠNG 7

Kế toán doanh nghiệp thương mại
Trình bày: Lý Nguyễn Thu Ngọc

2

Nội dung
• • • • • Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp thương mại Ghi nhận các nghiệp vụ mua bán hàng hóa Đánh giá hàng tồn kho Ghi nhận doanh thu