Kế toán tài chính 1

DN khi ghi sổ KT phải chọn đồng tiền chính thức
Ngoại tệ phải quy đổi ra đồng tiền chính thức đã chọn
- CL tỷ giá hối đoái phát sinh trong năm TC ghi vào TK 515, 635
- Theo dõi chi tiết theo nguyên tệ (USD, GBP…)
Vàng, bạc, đá quý  quy ra đồng tiền ghi sổ và theo dõi chi tiết theo số lượng, trọng lượng, quy cách…
Xuất ngoại tệ, vàng bạc…  phải xác định giá xuất (cách tính FIFO, BQGQ cuối kỳ, BQGQ liên hoàn ...)