Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán các yếu tố của quá trình sản xuất

TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH (Theo VAS 06)
Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
Tại thời điểm bắt đầu thuê TS, bên đi thuê có quyền chọn mua lại TS với giá thấp hơn giá TS vào cuối thời hạn thuê.
Thời hạn thuê TS chiếm phần lớn thời gian hữu dụng của TS.
Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê khi kết thúc thời hạn thuê