KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN LONG

Nền kinh tế thị trường mở ra nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hội
nhập và phát triển với nền kinh tế thế giới nhưng bên cạnh đó cũng tạo ra thách
thức vô cùng to lớn cho các doanh nghiệp. Nó đặt các doanh nghiệp trong môi
trường cạnh tranh khốc liệt về nhiều mặt. Để có thể tồn tại và đứng vững trong cơ
chế thị trường các doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao trình độ quản lý, tổ
chức sản xuất kinh doanh, cải tiến kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật....