Kiến trúc máy tính - Chương 5: Mạch Tuần tự

Đồng hồ (clock) là mạch phát xung với độ rộng xung và thời khoảng chính xác giữa các xung liên tiếp.
Thời khoảng giữa các biến tương ứng của hai xung liên tiếp là thời gian chu kỳ đồng hồ (clock cycle time)
Thiết kế mạch tuần tự dùng mạch lật SR. Khi ngõ nhập x = 0, trạng thái mạch lật lề không thay đổi, ngõ xuất y = 0. Khi x = 1, dãy trạng thái là 11→10→01→00→11… và lặp lại, ngõ xuất y sẽ có giá trị là 1 khi số bit trạng thái mạch lật lề bằng 1 là lẻ, các trường hợp còn lại thì bằng 0.