Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh

Ghi nhớ điều kiện
Các bit trạng thái:
Bit dấu S (Sign) - đúng nếu kết quả âm
Bit trắc nghiệm zero Z (Zero) - đúng nếu kết quả bằng 0
Bit tràn OVF (Overflow) – đúng nếu phép tính số học làm thanh ghi không đủ khả năng lưu trữ kết quả,
Bit nhớ C (Carry) - đúng nếu số nhớ đầu ra là1