Kiến trúc máy tính - Chương 6: Vi tác vụ

Thanh ghi là một nhóm các mạch lật (mỗi mạch lưu 1 bit dữ liệu) và các cổng tác dộng đến chuyển tiếp của nó.
Thanh ghi có khả năng dịch thông tin nhị phân theo một hoặc cả 2 hướng được gọi là thanh ghi dịch
Tên thanh ghi: chữ hoa (có thể có kèm số)
PC, MAR, R1, R2, …
Chuyển nội dung thanh ghi R1 sang thanh ghi R2 (R1 không đổi):
R2  R1
Chuyển nội dung thanh ghi R1 sang thanh ghi R2 (R1 không đổi) dùng hàm điều khiển (khi hàm có giá trị 1):
P: R2  R1
S0S1: R2  R1