Kiến trúc máy tính - Chương 8: Quy trình thực hiện lệnh

Chương trình trong bộ nhớ gồm một dãy lệnh. Mỗi lệnh được thực hiện qua một chu kỳ lệnh. Một chu kỳ lệnh gồm một dãy tiểu chu kỳ hoặc pha.
Mỗi chu kỳ lệnh gồm các pha sau:
Tìm lệnh
Giải mã lệnh
Đọc địa chỉ hiệu dụng từ bộ nhớ (I=0)
Thực hiện lệnh