Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 3: Biểu diễn dữ liệu

Thông tin được đo lường bằng đơn vị thông tin mà ta gọi là bit.
Lượng thông tin được định nghĩa bởi công thức:
I = Log2(N)
Trong đó:
I: là lượng thông tin tính bằng bit
N: là số trạng thái có thể có
Ví dụ, để biểu diễn một trạng thái trong 8 trạng thái có thể có, ta cần một số bit ứng với một lượng thông tin là:
I = Log2(8) = 3 bit