Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 5: MẠCH TUẦN TỰ

Đồng hồ (clock) là mạch phát xung với độ rộng xung và thời khoảng chính xác giữa các xung liên tiếp.
Thời khoảng giữa các biến tương ứng của hai xung liên tiếp là thời gian chu kỳ đồng hồ (clock cycle time)
Mạch lật là dạng mạch tuần tự đơn giản nhất có chức năng lưu trữ một bit nhị phân