Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 6(B): KIẾN TRÚC BỘ LỆNH

Các bit trạng thái:
Bit dấu S (Sign) - đúng nếu kết quả âm
Bit trắc nghiệm zero Z (Zero) - đúng nếu kết quả bằng 0
Bit tràn OVF (Overflow) – đúng nếu phép tính số học làm thanh ghi không đủ khả năng lưu trữ kết quả,
Bit nhớ C (Carry) - đúng nếu số nhớ đầu ra là1