Kiến trúc máy tính(Computer Architecture) - Chương 7: TỔ CHỨC MÁY TÍNH

Mã lệnh là nhóm bit ra lệnh cho máy thực hiện một tác vụ nào đó.
Mã lệnh được phân thành nhiều phần.
Phần cơ bản là mã tác vụ - nhóm bit xác định các tác vụ (+,-,*,/, dịch và bù)
Xác định thanh ghi/ từ nhớ chứa tác tố/ kết quả - nhóm bit xác định địa chỉ thanh ghi/ từ nhớ