Kinh nghiệm học tiếng Anh

Nó diễn đạt một hành động đã xảy ra đứt điểm trong quá khứ, không liên quan gì tới hiện tại, thời diểm
trong câu được xác định rõ rệt bằng một số các phó từ chỉ thời gian như yesterday, at that moment,
last + time. Nó dùng để diễn đạt một hành động đang xảy ra ở vào một thời điểm nhất định của quá khứ. Thời diểm
đó được diễn đạt cụ thể = ngày, giờ. Nó dùng kết hợp với một simple past thông qua 2 phó từ chỉ thời gian là when và while, để chỉ một
hành động đang tiếp diễn trong quá khứ thì một hành động khác chen ngang vào (khi đang... thì
bỗng...).