Kỹ thuật lập trình - Đệ quy

Một hàm được gọi là đệ quy nếu bên trong thân của hàm đó có lời gọi hàm lại chính nó một cách trực tiếp hay gián tiếp.
Cơ chế gọi hàm dùng STACK trong C phù hợp cho giải thuật đệ quy vì:
 Lưu thông tin trạng thái còn dở dang mỗi khi gọi đệ quy.
 Thực hiện xong một lần gọi cần khôi phục thông tin trạng thái trước khi gọi.
 Lệnh gọi cuối cùng sẽ hoàn tất đầu tiên.