Kỹ thuật truyền số liệu - GV. Lê Nam Dương

Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu giúp học viên tiếp cận hệ thống truyền dữ liệu, phương pháp, nghi thức truyền và tìm hiểu một số mạng truyền dữ liệu hiện nay. Nội dung môn học xoay quanh các vấn đề: Tổng quan về truyền số liêu, môi trường truyền dẫn, các kỹ thuật cơ bản trong truyền dữ liệu, nghi thức liên kết dữ liệu, mạng truyền số liệu.