Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 4: Định tuyến URL và điều phối hiển thị

ASP.NET MVC Framework có một hệ thống định tuyến URL ( URL Routing System ) linh hoạt cho phép xác
định các quy tắc ánh xạ địa chỉ URL bên trong ứng dụng. Một hệ thống định tuyến có 2 mục đích:
 Xây dựng một tập hợp các URL đi vào ứng dụng và định tuyến chúng tới các Controller và thực thi các phương thức Action để xử lý.
 Xây dựng các URL gửi đi mà có thể gọi ngược trở lại Controllers/Actions ( ví dụ: form posts, liên kết và các lời gọi AJAX )