Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 6: Bảo mật với ASP.NET MVC Application

Có nhiều phương pháp xác thực người dùng như Windows Authentication, Forms Authentication. Ở phần này chỉ
giới thiê ̣ u phương pháp xác thực người dùng dưạ trên Forms (dùng C#). Mục đích của hướng dẫn này là giảng
giải cách dùng Forms Authentication để yêu cầu bảo mâ ̣ t bằng password cho các Views . Sử duṇ g Website
Administration Tool ta ̣ o người dùng và phân quyền nhóm người dùng, ngăn chă ̣ n những người dùng trái phép.