Lập trình ASP.NET 3.5 - Bài 7: DYNAMIC DATA VỚI LINQ TO SQL

 ASP.NET Dynamic Data cung cấp một Framework cho phép chúng ta nhanh chóng xây dựng một chức năng ứng dụng driver-data, dựa trên LINQ to SQL hay Entity Framework .
 Dựa trên cấu trúc của CSDL mà Dynamic Data Framework (DDF) sẽ tạo nên các trang web cho phép người dùng xem/chèn/xóa/sửa dữ liệu.
 Nhiều tính linh hoạt cho các DetailsView, FormView, GridView, ListView trong kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, hoặc chỉnh sửa lại các mẫu để thay đổi cách hiển thị dữ liệu.
 ASP.NET Dynamic Data mang đến cho chúng ta các tiện ích và RAD (Rapid Application Development) để thay đổi dữ liệu các các control ASP.NET.