Lập trình C- Chương 1: Khái niệm cơ bản C

C được dùng để lập trình hệ thống
Một chương trình hệ thống làm thành một phần hệ điều hành hoặc các tiện ích hỗ trợ của hệ điều hành
Hệ điều hành (Operating Systems), trình thông dịch (Interpreters), trình soạn thảo (Editors), trình Hợp Ngữ (Assembly) được gọi là chương trình hệ thống
Hệ điều hành UNIX được phát triển dựa vào C
Có các trình biên dịch dành cho hầu hết các loại hệ thống PC