Lập trình C- Chương 10: Chuỗi

Chuỗi là mảng ký tự kết thúc bởi ký tự null (‘\0’).
Có thể gán các hằng chuỗi cho các biến chuỗi.
Hằng chuỗi là một chuỗi các ký tự nằm trong dấu nháy kép.
Ký tự null ‘\0’ được tự động thêm vào biểu diễn bên trong của chuỗi.
Khi khai báo một biến chuỗi, hãy dành thêm một phần tử trống cho ký tự kết thúc.