Lập trình C- Chương 11: Các kiểu dữ liệu nâng cao

Tạo ra kiểu dữ liệu mới cho phép người dùng sử dụng chúng để khai báo các biến kiểu cấu trúc .
Các biến trong cấu trúc được gọi là các phần tử của cấu trúc hay thành phần của cấu trúc
Ví dụ:
struct cat {
char bk_name [25];
char author [20];
int edn;
float price;
};