Lập trình C- Chương 12: Quản lý tập tin

Tất cả các thao tác nhập/xuất trong C đều được thực hiện bằng các hàm trong thư viện chuẩn
Tiếp cận này làm cho hệ thống tập tin của C rất mạnh và uyển chuyển
Nhập/xuất trong C có thể theo 2 cách: dữ liệu có thể truyền ở dạng biễu diễn nhị phân bên trong của nó hay ở dạng văn bản mà con người có thể đọc được