Lập trình C- Chương 2: Biến và Kiểu Dữ Liệu

Tên của các biến (variables), các hàm (functions), các nhãn (labels) và các đối tượng khác nhau do người dùng định nghĩa gọi là định danh
Ví dụ về các định danh đúng
arena
s_count
marks40
class_one
Ví dụ về các định danh sai
1sttest
oh!god
start... end
Các định danh có thể có bất cứ chiều dài nào theo quy ước, nhưng số ký tự trong một biến được nhận diện bởi trình biên dịch thì thay đổi theo trình biên dịch
Các định danh trong C có phân biệt chữ hoa và chữ thường