Lập trình C- Chương 3: Toán tử, Biểu thức và Nhập xuất trong C

Toán tử luận lý là những ký hiệu dùng để kết hợp hay phủ định biểu thức chứa các toán tử quan hệ.
Giá trị một biểu thức được ép thành một kiểu nhất định bằng cách dùng kỹ thuật ép kiểu (cast).
Cú pháp :
(kiểu dữ liệu) cast
Kiểu - Bất cứ kiểu dữ liệu hợp lệ trong C