Lập trình C- Chương 4: Điều kiện

Cú pháp:
if (expression)
statement;

Nếu biểu thức của lệnh if có giá trị đúng (true), khối lệnh theo sau lệnh if được thực thi