Lập trình C- Chương 5: Vòng lặp

Một đoạn mã lệnh trong chương trình thực hiện lặp đi lặp lại cho đến khi một điều kiện xác định được thỏa mãn.
Cú pháp:
for (initialize counter; conditional test; re-evaluation parameter){
statement
}
initialize counter là một lệnh gán để khởi tạo biến điều khiển của vòng lặp trước khi đi vào vòng lặp
conditional test là một biểu thức quan hệ để chỉ định khi nào vòng lặp sẽ kết thúc
re-evaluation parameter định nghĩa cách thức thay đổi của biến điều khiển vòng lặp mỗi khi vòng lặp được thực thi