Lập trình C- Chương 6: Mảng

Mỗi phần tử được xác định bằng một số thứ tự (còn gọi là chỉ số) duy nhất trong mảng
Số chiều của mảng được xác định bằng số các chỉ số cần thiết để định danh duy nhất từng phần tử
Chỉ số là một số nguyên dương trong [ ] đặt ngay sau tên mảng
Chỉ số của mảng (trong C) được bắt đầu là 0
Mảng player với 11 phần tử :
player[0], player[1], player[2],…. player[10]