Lập trình C- Chương 7: Tìm kiếm và sắp xếp

Sắp xếp dữ liệu liên quan đến việc sắp xếp mảng theo một thứ tự nào đó chẳng hạn như tăng dần hoặc giảm dần.
Dữ liệu trong mảng dễ dàng tìm kiếm khi được sắp xếp.
Có hai cách thức dùng sắp xếp mảng Sắp xếp lựa chọn (Selection Sort) và Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort )