Lập Trình Hướng Đối Tượng C++

Lập trình hướng đối tượng (OOP- Object-Oriented Programming)
một cách tư duy mới, tiếp cận hướng đối tượng để giải quyết vấn đề bằng máy tính.
một phương pháp thiết kế và phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc lớp và đối tượng.
Quá trình tiến hóa của OOP
Lập trình tuyến tính
Lập trình có cấu trúc
Sự trừu tượng hóa dữ liệu
Lập trình hướng đối tượng