Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Chương 7: Lớp

Hàm bạn:
Có quyền truy xuất đến tất cả các dữ liệu và hàm thành viên (protected + private) của 1 lớp.
Lý do:
Cách định nghĩa hàm chính xác.
Hàm cài đặt không hiệu quả.
Lớp bạn:
Tất cả các hàm trong lớp bạn: là hàm bạn.