Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ - Chương 8: Tái định nghĩa( Overloading)

Được định nghĩa sẵn trong ngôn ngữ:
Gán tương ứng từng thành phần.
Đúng khi đối tượng không có dữ liệu con trỏ.
VD: Point p1(10,20); Point p2; p2 = p1;
Khi thành phần dữ liệu có con trỏ, bắt buộc phải định nghĩa phép gán = cho lớp.