Lập trình hướng đối tượng - Chương 10: Mảng 1 chiều căn bản

Bài toán: Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau bằng phương pháp lập trình hướng đối tượng
Nhập mảng một chiều các số nguyên
Xuất mảng một chiều các số nguyên
Tính tổng các giá trị trong mảng
Chương trình