Lập trình hướng đối tượng - Chương 11: Ma trận căn bản

Bài toán: Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau bằng phương pháp lập trình hướng đối tượng
Nhập ma trận một chiều các số nguyên
Xuất ma trận một chiều các số nguyên
Tính tổng các giá trị trong ma trận
Chương trình