Lập trình hướng đối tượng - Chương 14: Ứng dụng Đa xạ

Bài toán: Công ty ABC là công ty sản xuất kinh doanh thú nhồi bông. Công ty có nhiều nhân viên làm việc trong ba bộ phận khác nhau :bộ phận quản lý, bộ phận sản xuất, bộ phận văn phòng.