Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Toán tử gán (operator=)

 Toán tử gán trong lập trình C được sử dụng để gán giá trị của biến này cho biến khác.
 Mở rộng cho C++ và các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác ta có thể nói như sau: Toán tử gán được sử dụng để gán thành phần dữ liệu của đối tượng này cho đối tượng khác.